تلاش 32

تلاش 32

December 25, 2019

روز جهانی اشخاص دارای معلولیت

روز جهانی اشخاص دارای معلولیت

December 3, 2019

مسابقه ولچررانی برای کابل زیبا

مسابقه ولچررانی برای کابل زیبا

December 1, 2019

طرح پیشنهادی نهادهای مدنی و کمیته دادخواهی اشخاص دارای معلولیت  جهت مشارکت سیاسی معلولین

طرح پیشنهادی نهادهای مدنی و کمیته دادخواهی اشخاص دارای معلولیت جهت مشارکت سیاسی معلولین

December 1, 2019

قربانیان خاموش کشتزارهای ماین

قربانیان خاموش کشتزارهای ماین

December 1, 2019

پیرزوی تیم ملی کرکت معلولین افغانستان

پیرزوی تیم ملی کرکت معلولین افغانستان

December 1, 2019

برگزاری نشست نهادهای مدنی و ارگان های مرتبط با معلولیت

برگزاری نشست نهادهای مدنی و ارگان های مرتبط با معلولیت

December 1, 2019

برگزاری نشست هیأت رهبری انجمن نابینایات

برگزاری نشست هیأت رهبری انجمن نابینایات

December 1, 2019

“تلاش دوباره‌ی “تلاش

“تلاش دوباره‌ی “تلاش

November 26, 2019

حق مشارکت سیاسی اشخاص دارای معلولیت در قوانین افغانستان

حق مشارکت سیاسی اشخاص دارای معلولیت در قوانین افغانستان

November 26, 2019

معلولین او ټولشموله مشارکت

معلولین او ټولشموله مشارکت

November 26, 2019

تجربه‌ی کشورها از مشارکت سیاسی اشخاص دارای معلولیت

تجربه‌ی کشورها از مشارکت سیاسی اشخاص دارای معلولیت

November 26, 2019

روز جهانی معلولین

روز جهانی معلولین

October 8, 2016

امکانات پژوهشی و منابع

امکانات پژوهشی و منابع

October 8, 2016

سطح جامعه معلولین

سطح جامعه معلولین

October 8, 2016

CCD اهداف آینده

CCD اهداف آینده

September 13, 2016

پروژه های سی سی دی