: ماموریت مرکز اجتماعی معلولین

توان بخشی اشخاص دارای معلولیت از جمله زنان , کودکان و مردان … خانواده ها و سازمان های مدنی جهت تقویت حقوق و سهم گیری فعالانه همه جانبه و عاری از تبعیض انان در تمامی عرصه های زندگی

چگونه ایجاد شده ؟ CCD

مرکز اجتماعی معلولین در ماه مارچ 2004 در سطح یک پروژه هندیکپ بین المللی ایجاد شد و در ماه می 2007 در وزارت اقتصاد به عنوان یک انجوی داخلی تحت شماره 961 ثبت و راجیستر شد

: شعار ما

ما به منظور تغییر مثبت در طرز دید و نگرش جامعه افغانی در رابطه به اشخاص دارای معلولیت بر خاسته ایم

دستاورد های ما

روز جهانی معلولین

October 8, 2016

امکانات پژوهشی و منابع

October 8, 2016

سطح جامعه معلولین

October 8, 2016

CCD اهداف آینده

September 13, 2016

اشنایی با تیم مرکز اجتماعی معلولیت

CCD اعضای تیم

پیشتبان های مرکز اجتماعی معلولین

It was really fun getting to know the team during the project. They were all helpful in answering my questions and made me feel at ease. The design ended up being better than I could have envisioned!

Eve CrawfordProduct Designer

By far the best team I've ever worked with. They truly understood the look I was going for and completely nailed it! I would highly recommend them as a company, you simply just won't find any better team!

Aura BrooksGraphic Designer

Salient is by far the most astonishing WP theme out there! I literally could not be happier that I chose to buy your theme! Your regular updates and superb attention to detail blows me away every time I visit my new site!

Zak ReidInstructor, Skate Nao

I'm wondering why I never contacted these guys sooner! Seriously, they all have commendable talent in their respective fields and knocked my concept out of the ballpark. Thanks for an amazing experience!

Jack GrahamCo Founder, Coffee Inc

همیشه همرایتان هستیم

میتوانین با ما در تماس باشین

به زودی ماه نامه ما بر بر روی سایت قرار میگیرد

در صورت نیاز از متوجه شدن از سمینار ها و فعالیت های ما